Disclaimer

Disclaimer

Mediamuse.nl, gevestigd aan de Rodingsveen 134, 7041 VN te ‘s-Heerenberg, is zowel juridisch als economisch eigenaar van Mediamuse.nl inclusief het voor Mediamuse.nl ontworpen logo en de huisstijl en met uitzondering van de content van andere eigenaren.

Ondanks de zorg en aandacht die permanent aan de ontwikkeling van Mediamuse.nl besteed wordt, is het mogelijk dat op onderdelen de informatie onvolledig en/of onjuist is. In het kader van die ontwikkelingen wordt Mediamuse.nl regelmatig aangevuld, gewijzigd en verbeterd zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is de gebruiker niet toegestaan de auteursrechtelijk / privacy beschermde onderdelen in/op Mediamuse.nl openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van Mediamuse.nl. Het is de gebruiker alleen toegestaan Mediamuse.nl voor eigen gebruik te raadplegen.

Niets uit deze artikelen mag worden verveelvoudigd – met uitzondering van de uitvoermogelijkheden voor eigen gebruik binnen de Site –, opgeslagen in een gegevensbestand gewijzigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediamuse.nl

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Mediamuse.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van Mediamuse.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om Mediamuse.nl of onderdelen daarvan te kunnen raadplegen.

Mediamuse.nl is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Mediamuse.nl is verkregen.